Προγράμματα ΕΣΠΑ

H TC Consulting ιδρύθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και φορείς/οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εστιάζοντας, κυρίως στο χώρο της Μεταφοράς Τεχνολογίας και των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η διαχείριση καινοτόμων σχεδίων στους τομείς της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), για επιχειρήσεις και φορείς έρευνας και ανάπτυξης. Η TC[…]

Read More »