Προγράμματα ΕΣΠΑ

H TC Consulting ιδρύθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και φορείς/οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εστιάζοντας, κυρίως στο χώρο της Μεταφοράς Τεχνολογίας και των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η διαχείριση καινοτόμων σχεδίων στους τομείς της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), για επιχειρήσεις και φορείς έρευνας και ανάπτυξης.

Η TC Consulting δραστηριοποιείται τόσο σε τοπικό όσο και σε  περιφερειακό επίπεδο δίνοντας έμφαση στις Προγράμματα ΕΣΠΑ, αποσκοπώντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω υιοθέτησης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στα προϊόντα,παραγωγικές διαδικασίες και λειτουργίες.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε αναδυόμενες αγορές όπως αυτές που περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Η TC Consulting διαθέτει 10ετή εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής με την ανάπτυξη και παροχή λύσεων για το χρηματοοικονομικό, αλλά και τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο καθώς και τον δημόσιο τομέα. Η εταιρεία έχει διεθνή παρουσία και διακεκριμένο πελατολόγιο εντός και εκτός συνόρων.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η TC Consulting, με γραφεία στην Θεσσαλονίκη, καλύπτουν το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών μιας μικρο-μεσαίας επιχείρησης, όπως:

  • Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)
  • Διερεύνηση χρηματοδοτούμενων ευκαιριών για την αξιοποίηση πρόσφατων  ενισχύσεων από τον ΕΣΠΑ
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Υπολογισμός Αξίας επιχείρησης
  • Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας
  • Yπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών Ερευνών Αγοράς
  • Κατασκευή Ιστοσελίδων
  • Social Media Marketing
  • Αποστολή SMS
  • Δημοσίευση Ισολογισμών